บุคลากร

นายครรชิต อบแพทย์ 

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอหลังสวน

 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางณัฐกาญจน์ ศรีวะรมย์

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบ ตำบล นาขา , ตำบลบางน้ำจืด

นางสาวสุธิษา สิมมา

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ตำบล ปากน้ำ, ตำบลพ้อแดง , เทศบาลเมืองหลังสวน

 

ฝ่ายอารักขาพืช

นางสาววรุณพันธ์ บัวสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ตำบล บ้านควน

นายศรายุทธ นวลเนาว์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ตำบล หาดยาย

 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายเศรษฐพงศ์ นุ้ยเมือง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ตำบล วังตะกอ

นายจักฤษณ์ ดวงมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ตำบล บางมะพร้าว , ตำบลแหลมทราย

 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางสาวสุพัฒนา บุญแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ตำบล นาพญา

นางสาวณัฏฐ์นันทน์ ผ่องมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ตำบล ท่ามะพลา

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเขมจิรา ศาริตวรรธน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางอุรชา หลักปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการ