ข่าวประจำวัน สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน

#เกษตรหลังสวน” #ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะ #กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 

 

                           

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายครรชิต อบแพทย์ เกษตรอำเภอหลังสวนมอบหมายให้นางณัฐกาญจน์ ศรีวะรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณัฎฐนันทน์ ผ่องมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการแปรรูปวัตถุดิบที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่นักเรียนผลิตเอง และการตอนกิ่งเพื่อขยายพันธุ์พืช

 

 

#เกษตรหลังสวน” #เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “#หลักสูตรเทคนิคการติดตามประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน 

14-15 ธันวาคม 2560. นายครรชิต อบแพทย์ เกษตรอำเภอหลังสวน มอบหมายให้นางสาววรุณย์พันธ์ บัวสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเทคนิคการติดตามประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นวิทยากร

 

 

เกษตรหลังสวนเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพื้นเมือง

ตำบลนาพญา

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายครรชิต อบแพทย์ เกษตรอำเภอหลังสวน มอบหมายให้นางสาวสุพัฒนา บุญแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ผู้ปลูกทุเรียนพื้นเมือง ณ หมู่ที่ 19 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรที่สนใจจะเข้าร่วมประกวดในงานเปิดตลาดประชารัฐ วันที่ 17 ธันวาคม 2560 กิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร “ทุเรียนพื้นเมือง” ณ ตลาดสินค้าเกษตรชุมชนตำบลวังตะกอ

(ตลาดเก้าสิบ) หมู่ที่ 12 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

 

 

เกษตรหลังสวน จัดงานอบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมแปรรูปไม้ผลเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 8 -9 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน จัดงานอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมแปรรูปไม้ผลเพื่อเพิ่มมูลค่า งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตได้ หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้และการรับรองคุณภาพ ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 421 ราย จากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพตำบลหาดยาย หมู่ที่ 4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

พิกัด 47P X 501904 Y1095246

 

 

เกษตรหลังสวน ฝีกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายครรชิต อบแพทย์ เกษตรอำเภอหลังสวน มอบหมายให้นางณัฐกาญจน์ ศรีวะรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน จัดอบรมฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเเกษตรกร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

พิกัด 47P X492696 Y1108961

เปิดตลาดเก้าสิบ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน

วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายครรชิต อบแพทย์ เกษตรอำเภอหลังสวน และเจ้าที่เกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตรชุมชนตำบลวังตะกอ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวนกล่าวเปิดงาน และมีนายมนูญ คงเขาม่วง ประธานคณะกรรมการชุมชนตำบลวังตะกอ กล่าวรายงาน นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร หัวส่วนราชการให้เกียรติมาร่วมงานในพิธีเปิด พร้อมทั้งสมาชิกเกษตรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ตลาดสินค้าเกษตรชุมชนตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

พิกัด 47P X498258 Y1102036

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.